English version
+421 (0) 2 529 610 89

Užitočné informácie

Slovensko:

www.orsr.sk
Obchodný register Slovenskej republiky, ktorý umožňuje bezplatné vyhľadávanie medzi subjektmi zapísanými v registri v pravidelne aktualizovanej databáze.

www.zrsr.sk
Prepojená databáza živnostenských registrov, ktorá umožňuje bezplatné vyhľadávanie živnostníkov.

www.slov-lex.sk
Elektronicka zbierka zákonov spravovaná Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky.

www.financnasprava.sk
Portál Finančného riaditeľstva Slovenskej republiky s komplexnými informáciami o daniach a daňových subjektoch

www.financnasprava.sk/sk/elektronicke-sluzby/verejne-sluzby/zoznamy
Verejné zoznamy spravované Finančným riaditeľstvom Slovenskej republiky vrátane voľne prístupného zoznamu platiteľov DPH.

www.katasterportal.sk
Katastrálny portál, ktorý umožňuje vyhľadávanie v evidenciách nehnuteľností (parcely, stavby, listy vlastníctva), katastrálnych mapách a prebiehajúcich katastrálnych konaniach.

www.crz.gov.sk
Centrálny register zmlúv verejných subjektov.

www.nrsr.sk
Oficiálna stránka Národnej rady Slovenskej republiky, na ktorej je možné vyhľadávať medzi najnovšími právnymi predpismi a zároveň sledovať priebeh legislatívneho procesu prijímania zákonov.

www.vlada.gov.sk
Portál Vlády Slovenskej republiky, ktorý okrem iného obsahuje aj adresár vládnych inštitúcií a odkazy na ich stránky.

www.justice.gov.sk
Stránka Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, na ktorej sa nachádza voľne prístupná a priebežne aktualizovaná databáza všeobecne záväzných predpisov platných na území Slovenskej republiky a judikatúry Najvyššieho súdu Slovenskej republiky (JASPI), zoznam súdov, zoznam správcov konkurzných podstát a pod.

www.civil.gov.sk
Stránka Ministerstva vnútra Slovenskej republiky so zoznamom krajských a obvodných úradov, registrami nadácií, občianskych združení, neziskových organizácií, neinvestičných fondov, obcí, politických strán a iných subjektov.

www.concourt.sk
Oficiálna stránka Ústavného súdu Slovenskej republiky s databázou rozhodnutí a prebiehajúcich a ukončených konaní.

www.zbierka.sk
Stránka spoločnosti Iura Edition, na ktorej sa nachádza elektronická databáza Obchodného vestníka umožňujúceho fulltextové vyhľadávanie a elektronická verzia Zbierky zákonov.

www.sak.sk
Oficiálna stránka Slovenskej advokátskej komory so zoznamom advokátov a advokátskych koncipientov.

Česká republika:

www.justice.cz
Centrálny portál verejnej správy v Českej republike, ktorý obsahuje bezplatný prístup do obchodného a insolvenčného registra, zoznam kontaktov na orgány verejnej moci a verejnej správy v Českej republike, prístup k judikatúre a pod.

wwwinfo.mfcr.cz/ares/ares_es.html.cz
Administratívny register ekonomických subjektov, ktorý obsahuje prepojené databázy obchodného a živnostenského registra, registra platiteľov DPH, registra dotácií a štatistického registra.

business.center.cz
Stránka s úplnými zneniami najdôležitejších právnych predpisov.

Európska únia:

www.europa.eu
Oficiálny portál Európskej únie v dvadsiatich troch jazykoch.

www.eurlex.eu
Databáza predpisov Európskej rady, Európskej komisie a Európskeho parlamentu, a rozhodnutí Európskeho súdneho dvora.

© 2011 Agnerpartners.sk. Webdesign by Krea.

ÚvodSlužbyMapa stránokKontakt