English version
+421 (0) 2 529 610 89

Osobné údaje

1. PREVÁDZKOVATEĽ:

Prevádzkovateľ je osoba, ktorá spracúva osobné údaje dotknutej osoby (Vás). Prevádzkovateľom je spoločnosť advokátska kancelária agner & partners, s.r.o., so sídlom Špitálska 10, 811 08 Bratislava, IČO: 36 722 758, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 43991/B (ďalej ako "agner & partners").V prípade, ak máte akékoľvek otázky, môžete sa na nás obrátiť (i) prostredníctvom elektronickej pošty na adrese office zavináč agnerpartners.sk, alebo (ii) telefonicky na čísle 00421 (0) 2 5296 1089alebo (iii) klasickou poštou na našu adresu advokátska kancelária agner & partners, s.r.o., Špitálska 10, 811 08 Bratislava.

2. DOTKNUTÁ OSOBA:

Dotknutou osobou sú fyzické osoby, ktorých osobné údaje spoločnosť agner & partners spracúva.

3. OSOBNÉ ÚDAJE:

Osobnými údajmi sú akékoľvek údaje, na základe ktorých je dotknutá osoba identifikovaná alebo identifikovateľná. Rozsah Vašich osobných údajov, ktoré spoločnosť agner & partners spracúva, závisí od účelu, pre ktorý sú tieto osobné údaje spracúvané.  Jednotlivé kategórie a typy osobných údajov, ktoré spracúvame, vždy závisia od účelu pre ktorý Vaše osobné údaje spracúvame a právneho základu, na základe ktorého ich spracúvame. Nespracúvame osobitné kategórie osobných údajov, ktoré sú obzvlášť citlivé. K osobným údajom, ktoré môžeme od Vás požadovať, patria najmä

(a) identifikačné údaje (meno a priezvisko, rodné priezvisko, tituly pred menom a za menom, dátum narodenia, rodné číslo, číslo dokdadu totožnosti, doklad totožnosti, fotografie, online identifikátory, IP adresy, podpisy),

(b) údaje o sociálnej identite (rodinný stav, počet detí, mená a priezviská detí, pohlavie, údaje o vzdelaní, pracovné pozície, funkcie, údaje o vlastnostiach z pracovných hodnotení, údaje z rodinného života a správania),

(c) údaje o ekonomickej identite (čísla bankových účtov, čísla daňových, účtovných, dodacích a iných dokladov, údaje o platbách, dlhoch a záväzkoch),

(d) spotrebiteľské údaje (IP adresy, údaje o nákupoch a nákupných preferenciách, údaje z cookies),

(e) lokalizačné údaje

(f) iné údaje o právnej identite (údaje zo zmlúv a iných právnych úkonov, údaje o nefinančných záväzkoch, právach a nárokoch, údaje o aktivitách, činnostiach a správaní),

(g) údaje o trestnej a priestupkovej činnosti (údaje týkajúce sa uznania viny v prípade spáchania trestného činu a priestupku)

4. ZDROJE OSOBNÝCH ÚDAJOV

Spoločnosť agner & partners získava osobné údaje obvykle priamo od dotknutých osôb alebo od svojich klientov. Osobné údaje (i) sú uvedené predovšetkým na zmluvách, ktoré sme uzavreli s dotknutými osobami alebo klientmi, alebo (ii) sú uvedené v dokladoch od našich klientov, dotknutých osôb alebo protistrán, (iii) alebo nám ich zaslali alebo poskytli v rámci vzájomnej korešpondencie alebo komunikácie priamo dotknuté osoby, (iv) mohli sme ich zistiť z verejne dostupných evidencií (obchodný register, kataster a pod.), alebo (v) sme ich odvodili od iných údajov, ktoré nám boli poskytnuté priamo dotknutými osobami alebo našimi klientmi, partnermi alebo protistranami.

5. ÚČEL SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Spoločnosť agner & partners spracúva Vaše osobné údaje na účely, ktoré jej vyplývajú z právneho predpisu, zmluvy alebo zo súhlasu, ktorý ste jej udelili. Každý účel spracúvania osobných údajov je vždy presne konkretizovaný v príslušnom dokumente, ktorý ho upravuje. Vzhľadom na to, že poskytujeme právne služby, obvykle Vaše osobné údaje spracúvame za účelom poskytovania právnych služieb a uplatňovania nárokov našich klientov.

6. PRÁVNE ZÁKLADY SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Vaše osobné údaje môžeme spracúvať len (i) na základe súhlasu, (ii) pri plnení našich zmluvných povinností, ak sme zmluvným partnerom dotknutej osoby, (iii) pri plnení zákonných povinností, (iv) pri ochrane životne dôležitých záujmov fyzických osôb, (v) pri plnení úloh vo verejnom záujme alebo výkone verejnej moci alebo (v) ak na tom máme oprávnený záujem, ktorý prevažuje nad právami dotknutej osoby.

7. ODVOLANIE SÚHLASU

Ak je právnym základom spracúvania Vašich osobných údajov súhlas, môžete ho kedykoľvek odvolať (i) elektronickou poštou na adresu office zavináč agnerpartners.sk alebo (ii) písomne na adresu advokátska kancelária agner & partners, s.r.o., Špitálska 10, 811 08 Bratislava. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním. V prípade odvolania súhlasu Vaše osobné údaje prestaneme bezodkladne spracúvať a vymažeme ich. V prípade, ak spoločnosť agner & partners spracúva Vaše osobné údaje aj na inom právnom základe ako je Váš súhlas, odvolaním súhlasu nezaniká jej oprávnenie spracúvať Vaše osobné údaje na iných právnych základoch.

8. PRÁVO NAMIETAŤ A PRÁVO PODAŤ NÁVRH NA ZAČATIE KONANIA O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV

Máte právo podať námietky voči spracúvaniu osobných údajov priamo spoločnosti agner & partners (i) elektronickou poštou na adrese office zavináč agnerpartners.sk alebo (ii) písomne na adresu advokátska kancelária agner & partners, s.r.o., Špitálska 10, 811 08 Bratislava. Okrem práva podať námietky podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov pred Úradom na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky (https://dataprotection.gov.sk).

9. PRÍJEMCOVIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Spoločnosť agner & partners spracúva Vaše osobné údaje predovšetkým pre vlastné účely. Okrem toho môžeme poskytnúť Vaše osobné údaje našim obchodným partnerom, prostredníctvom ktorých Vaše osobné údaje spracúvame. Ide o dôveryhodné osoby (tzv. príjemcovia a sprostredkovatelia), ktoré pre nás zabezpečujú vývoj, údržbu a prevádzkovanie softvérových riešení a iných služieb, prostredníctvom ktorých Vaše osobné údaje spracúvame, alebo nám poskytujú služby (napr. ekonomické, právne, audítorské). Spolupracujeme s advokátmi, ktorí pre nás poskytujú právne služby, a tým taktiež Vaše osobné údaje prenechávame.

Okrem toho môžu byť Vaše osobné údaje spracúvané aj prostredníctvom cloudových služieb poskytovaných v rámci aplikácie Office pri ich internom využívaní. Cloudové služby Office prevádzkuje spoločnosť Microsoft Corporation, so sídlom One Microsoft Way, Redmond, Washington 98052-6399, Spojené štáty americké (https://www.microsoft.com/sk-sk/).Príjemcami Vašich osobných údajov sú okrem toho naši zamestnanci. Vaše osobné údaje môžeme s Vašim súhlasom poskytnúť aj tretím osobám, ktoré budú Vaše osobné údaje spracúvať pre ich marketingové potreby.

10. PRENOS OSOBNÝCH ÚDAJOV DO TRETÍCH KRAJÍN

Vaše osobné údaje spracúvame predovšetkým v rámci Európskej únie a Európskeho hospodárskeho priestoru. Ako je ale uvedené vyššie, Vaše osobné údaje, sú prenášané aj do Spojených štátov amerických v prípade ich spracúvania prostredníctvom služieb Office, pričom Spojené štáty americké majú postavenie tretej krajiny, ktorá nezabezpečuje primeranú úroveň ochrany osobných údajov. V týchto prípadoch sú ale cezhraničné prenosy a spracúvanie Vašich osobných údajov zabezpečené certifikačným systémom Privacy Shield, ktorý bol vytvorený americkým Ministerstvom obchodu, Európskou komisiou a Švajčiarskou vládou, aby mali subjekty z Európskeho hospodárskeho priestoru a Spojených štátov amerických prostriedky na splnenie požiadaviek na ochranu osobných údajov pri ich prenose z členského štátu Európskeho hospodárskeho priestoru do Spojených štátov amerických, a za účelom podpory transatlantického obchodu. Tento systém podľa rozhodnutia Európskej komisie zabezpečuje primeranú ochranu osobných údajov. Bližšie informácie o tomto systéme sa môžete dozvedieť na jeho webovej stránke https://www.privacyshield.gov. Štandardné zmluvné doložky spoločnosti Microsoft Corporation sú v súlade s príslušnými rozhodnutiami Európskej komisie.

11. DOBA SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Doba spracúvania Vašich osobných údajov závisí od právneho základu ich spracúvania. Môže byť určená priamo právnym predpisom alebo bude uvedená v zmluve, ktorú sme s Vami uzavreli, alebo v súhlase, ktorý ste nám poskytli. V prípade, ak nie je doba spracúvania uvedená priamo v právnom predpise alebo zmluve, štandardne budeme spracúvať osobné údaje (i) po dobu 24 mesiacov od začiatku ich spracúvania alebo (ii) po dobu plynutia premlčacej doby + 24 mesiacov, ak je právnym základom náš oprávnený záujem (napr. v prípade uplatnenia právneho nároku). Po uplynutí tejto doby, zániku dôvodu spracúvania osobných údajov alebo pri odvolaní Vášho súhlasu Vaše osobné údaje vymažeme (okrem prípadu, ak Vaše osobné údaje spracúvame na inom právnom základe ako je súhlas). Pred uplynutím tejto doby Vás môžeme požiadať o predĺženie platnosti Vášho súhlasu na ďalších 24 mesiacov.

12. SPÔSOB SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Spoločnosť agner & partners spracúva Vaše osobné údaje predovšetkým elektronicky prostredníctvom automatizovaných informačných systémov, ktoré prevádzkuje sama alebo prostredníctvom svojich obchodných partnerov (napr. Microsoft Corporation). Vaše osobné údaje môžeme spracúvať aj v ich listinnej podobe (napr. zmluvy, účtovné a daňové doklady, listinná korešpondencia) v systematicky usporiadaných evidenciách.

13. PRÁVA DOTKNUTEJ OSOBY

Právo namietať: Proti spracúvaniu Vašich osobných údajov máte právo namietať. Namietať môžete vtedy, ak sú Vaše osobné údaje spracúvané z dôvodu plnenia úlohy vo verejnom záujme alebo oprávneného záujmu spoločnosti agner & partners alebo na účely priameho marketingu. Vaša námietka bude oprávnená a úspešná v prípade, ak Vaše oprávnené dôvody prevažujú nad oprávnenými dôvodmi spoločnosti agner & partners alebo ak ide o spracúvanie Vašich osobných údajov na účely priameho marketingu (v takom prípade je námietka vyhodnotená ako odvolanie Vášho súhlasu). Namietať nemôžete v prípade, ak je spracúvanie nevyhnutné na (i) splnenie úlohy z dôvodov verejného záujmu alebo (ii) vedecké alebo štatistické účely alebo účely historického výskumu. Ak je Vaša námietka oprávnená a úspešná, Vaše osobné údaje nebudeme ďalej spracúvať.

Právo na informácie: Máte právo na poskytnutie informácií o tom, či Vaše osobné údaje spracúvame, v akom rozsahu ich spracúvame, a na informácie o porušení ochrany Vašich osobných údajov.

Právo na prístup k osobným údajom: Máte právo na vystavenie potvrdenia o tom, že Vaše osobné údaje spracúvame, aké Vaše osobné údaje spracúvame a na kópiu týchto osobných údajov. Toto potvrdenie Vám poskytneme elektronickou poštou, ak nás nepožiadate o inú formu. Môžeme odmietnuť poskytnúť Vám toto potvrdenie v prípade, ak by to malo nepriaznivé dôsledky na práva iných fyzických osôb.

Právo na opravu: V prípade, ak sú Vaše osobné údaje, ktoré spracúvame, nesprávne alebo neúplné, máte právo požadovať ich opravu alebo doplnenie.

Právo na výmaz / Právo na zabudnutie: Po ukončení spracúvania osobných údajov (odvolanie súhlasu, úspešná námietka, uplynutie doby a pod.) alebo pri ich spracúvaní v rozpore s právnymi predpismi máte právo na ich vymazanie a spoločnosť agner & partners Vaše osobné údaje v takomto prípade bezodkladne vymaže. O vymazanie osobných údajov môžete tiež požiadať. Výmaz je vždy konečný. Právo na výmaz nie je možné uplatniť, ak sú osobné údaje potrebné napr. na uplatnenie práva na slobodu prejavu a práva na informácie, splnenie povinnosti podľa právneho predpisu, splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme, z dôvodov verejného záujmu v oblasti verejného zdravia, na archivačné, vedecké alebo štatistické účely alebo účel historického výskumu alebo na uplatnenie právnych nárokov. Vzhľadom na to, že spoločnosť agner & partners je poskytovateľom právnych služieb a ste protistranou v spore, v ktorej zastupujeme nášho klienta, nevyhovieme Vašej žiadosti na výmaz Vašich osobných údajov z našich informačných systémov, pretože náš oprávnený záujem a oprávnený záujem nášho klienta na uplatnenie a vymoženie právneho nároku voči Vám prevažuje Vaše právo na súkromie a zabudnutie.

Právo na obmedzenie spracúvania: V prípade, ak namietate správnosť Vašich osobných údajov, spoločnosť agner & partners obmedzí ich spracúvanie na dobu overenia ich správnosti. Ak sú Vaše osobné údaje spracúvané nezákonne a nepožadujete ich vymazanie, obmedzíme ich spracúvanie v rozsahu, v akom to budete požadovať, inak iba na ich archivovanie. Ak sú Vaše osobné údaje spracúvané z dôvodu plnenia úlohy verejného záujmu alebo na základe oprávneného záujmu spoločnosti agner & partners, bude ich spracúvanie obmedzené na dobu preverenia, či oprávnené dôvody spracúvania prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby. O obmedzenie spracúvania Vašich osobných údajov nás môžete tiež požiadať. O začiatku a ukončení obmedzenia spracúvania Vašich osobných údajov Vás budeme informovať elektronickou poštou.

Právo na prenosnosť: V prípade, ak (i) je to technicky možné, (ii) spracúvanie Vašich osobných údajov sa deje na základe Vášho súhlasu alebo z dôvodu plnenia zmluvy, (iii) a nie z dôvodu splnenia úlohy vo verejnom záujme, (iv) spracúvanie sa vykonáva automatizovanými prostriedkami, a (v) prenos osobných údajov nemá nepriaznivé dôsledky na práva iných osôb, máte právo na to, aby Vaše osobné údaje boli spracúvané štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte (napr. .xml). Pri takto spracúvaných osobných údajov máte právo žiadať o ich prenos k inému prevádzkovateľovi.

Právo odmietnuť automatizované individuálne rozhodovanie a profilovanie: Máte právo odmietnuť rozhodnutie, ktoré je založené na automatizovanom spracúvaní osobných údajov a profilovaní, ak má právne účinky alebo dotknutú osobu významne ovplyvňujú. Právo nie je možné uplatniť, ak je takéto rozhodnutie potrebné na uzavretie alebo plnenie zmluvy alebo je vykonané na základe právneho predpisu, alebo na základe súhlasu dotknutej osoby. Každé rozhodnutie založené automatizovanom spracúvaní osobných údajov a profilovaní musí byť preskúmateľné manuálne. Dotknutá osoba je oprávnená rozhodnutie písomne napadnúť alebo poskytnúť k nemu svoje stanovisko. Spoločnosť agner & partners v súčasnosti nevyužíva automatizované individuálne rozhodovanie a profilovanie.

14. SPÔSOB UPLATNENIA PRÁV

Svoje práva a požiadavky môžete uplatniť elektronickou poštou na adresu office zavináč agnerpartners.sk, písomne na adresu advokátska kancelária agner & partners, s.r.o., Špitálska 10, 811 08 Bratislava, osobne alebo iným vyššie uvedeným spôsobom. V prípade, ak svoju žiadosť, námietku, stanovisko alebo odvolanie súhlasu doručíte inak ako listom s Vašim podpisom, elektronickou poštou s kvalifikovaným elektronickým podpisom alebo osobne, môžeme od Vás požadovať dodatočné dôveryhodné overenie Vašej totožnosti, inak nebudeme musieť Vašej požiadavke vyhovieť. Vašej žiadosti nemusíme vyhovieť ani v prípadoch, ktoré upravujú právne predpisy.

Vaše požiadavky budú vybavené najneskôr do jedného mesiaca od ich doručenia. Túto lehotu môžeme predĺžiť o ďalšie dva mesiace, a to aj opakovane, ak ide o odôvodnený prípad a s ohľadom na komplexnosť a počet požiadaviek. O predĺžení lehoty Vás budeme informovať.

Informácie, potvrdenia a oznámenia Vám budeme poskytovať bezodplatne. V prípade opakovaných žiadostí, alebo žiadostí, ktoré sú zjavne neopodstatnené alebo neprimerané, môžeme od Vás požadovať zaplatenie administratívnych nákladov vynaložených na ich vybavenie, alebo môžeme jej vybavenie odmietnuť.

15. ZÁSADY SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Zákonnosť: Osobné údaje spracúvame spravodlivo, transparentne a len na základe zákonného dôvodu (súhlas dotknutej osoby, plnenie zmluvy, plnenie zákonnej povinnosti, ochrana životne dôležitých záujmov dotknutej alebo inej fyzickej osoby, plnenie úlohy vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci, oprávnený záujem spoločnosti agner & partners). Pri spracúvaní nebudeme porušovať práva dotknutej osoby.

Obmedzenie účelu: Osobné údaje môžeme spracúvať len na konkrétny, presne určený, výslovne uvedený a oprávnený účel, inak len na archivačné, vedecké alebo štatistické účely alebo účely historického výskumu.

Minimalizovanie osobných údajov: Môžeme spracúvať len tie osobné údaje, ktoré nevyhnutne potrebujeme, alebo tie, ktoré nám umožňuje spracúvať zákon. Nepotrebné osobné údaje nebudeme spracúvať ani ich vyžadovať. Je zároveň aj na Vás, aby ste nám poskytli len tie osobné údaje, ktoré sú nevyhnutné potrebné na účel, pre ktorý ich budeme spracúvať a neposkytovali nám nadbytočné údaje (napr. pri vzájomnej komunikácii a pod.).

Správnosť: Spracúvame len správne a aktuálne osobné údaje. Ak sú nami spracúvané osobné údaje nesprávne alebo neúplné, tak ich opravíme alebo doplníme. Nesprávne osobné údaje vymažeme. Správnosť osobných údajov taktiež závisí aj od Vás, a preto je nevyhnutné, aby ste nám vždy poskytli správne a úplné osobné údaje.

Minimalizácia uchovávania: Osobné údaje budeme spracúvať len po dobu potrebnú na splnenie účelu alebo stanovenú právnym predpisom. Dlhšie ich budeme spracúvať len na archivačné, vedecké alebo štatistické účely alebo účely historického výskumu.

Integrita a dôvernosť: Osobné údaje ochránime pred stratou, náhodným vymazaním, poškodením, odcudzením alebo zničením. Zabezpečíme, aby nedochádzalo k nezákonnému spracúvaniu osobných údajov.Bezpečnosť osobných údajov je dôležitá a zabezpečujeme ju prostredníctvom štandardných primeraných technických a iných opatrení.

Zodpovednosť: Zodpovedáme za bezpečnosť a ochranu osobných údajov Vám a Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, ktorý je oprávnený preskúmavať spracúvanie osobných údajov v rámci konania o ochrane osobných údajov.

16. SPRACÚVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV DETÍ

Osobné údaje detí mladších ako 16 rokov je možné spracúvať len v osobitných a odôvodnených prípadoch. V prípade, ak máte menej ako 16 rokov, a poskytli ste nám súhlas so spracúvaním Vašich osobných údajov, je potrebné, aby bol tento súhlas udelený a potvrdený aj Vaším zákonným zástupcom. V tejto súvislosti môžeme od Vás požadovať dátum narodenia ako jeden z osobných údajov za účelom overenia Vášho veku. Ak Vaše osobné údaje spracúvame na inom právnom základe ako je Váš súhlas, môžeme vyžadovať potvrdenie a súhlas Vášho zákonného zástupcu.

17. INÉ INFORMÁCIE

Tieto pravidlá ochrany osobných údajov spoločnosti agner & partners sú všeobecnými pravidlami a poskytujú všeobecný a základný rámec pre ochranu Vašich osobných údajov. Tieto pravidlá boli vytvorené za účelom vysvetlenia ochrany osobných údajov a posilnenia transparentnosti pri ich spracúvaní. Tieto pravidlá budú pravidelne aktualizované a zverejnené na webových sídlach spoločnosti agner & partners. Pravidlá nadobúdajú účinnosť 25. mája 2018.

© 2011 Agnerpartners.sk. Webdesign by Krea.

ÚvodSlužbyMapa stránokKontakt